JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

Test wody

226,00 zł

(431,30 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1 Zestaw

Dostawa do czwartek, 23 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Określa wartość pH, twardość węglanową, azotyny, azotany, żelazo i CO2
 • Dodaj odczynniki do próbki wody, porównaj z kartą kolorów
 • Kolor wody jest brany pod uwagę przez system porównawczy
 • Zawartość CO2 określa się za pomocą wartości pH i KH za pomocą tabeli
 • Butelki z odczynnikami zabezpieczone są przed dostępem dla dzieci, wodoodporna plastikowa obudowa

Szukasz artykułów odpowiednich dla tego produktu?

Nr art.: JBL-2409200, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162240927

Opis

JBL ProAqua Test Combi Set Plus Fe to walizka do testowania wody z testami do analizy wody z kranu i wody słodkiej w akwariach.

Nie każda woda jest taka sama. Woda deszczowa pochłania zanieczyszczenia, a po przedostaniu się do wód gruntowych jest wzbogacana o inne substancje, z których nie wszystkie nadają się do stosowania w akwariach. Stałe monitorowanie parametrów wody w akwarium, zwłaszcza przy zakładaniu nowego, jest najwyższym priorytetem udanej akwarystyki. Dzięki zestawowi ProAqua Test Combi Set Plus Fe firma JBL oferuje możliwość szybkiego i precyzyjnego określenia najważniejszych parametrów wody samodzielnie w domowym laboratorium. Dzięki załączonej bardzo szczegółowej instrukcji użytkowania wraz ze wskazówkami i poradami badanie wody jest dziecinnie proste. Wszystkie wymagane materiały, takie jak odczynniki testowe, strzykawka dozująca, kuwety, łyżki miarowe i karty kolorów są zawarte w zestawie. Odczynniki testowe można kupić osobno.

W obszernym zestawie JBL ProAqua Test Lab znajdziesz następujące testy:

Test JBL ProAqua KH
W zależności od pochodzenia woda np. ze względu na podłoże w zbiorniku, może zawierać różne ilości soli mineralnych. Duża część rozpuszczonych soli to wodorowęglany metali ziem alkalicznych i alkalicznych, które wraz z węglanami i dwutlenkiem węgla (CO2) tworzą ważny system buforowy, który zapobiega niebezpiecznie wysokim wahaniom wartości pH w wodzie. Zmierzona twardość węglanowa (KH) określa całkowite stężenie wodorowęglanów w wodzie i dlatego w rzadkich przypadkach (gdy obecne są głównie alkaliczne wodorowęglany, np. w jeziorach Afryki Wschodniej) może być wyższa niż całkowita twardość, gdy tylko sole ziem alkalicznych są brane pod uwagę. Większość ryb i roślin słodkowodnych w akwarium może być z powodzeniem trzymana przy twardości węglanowej około 5-16°dH. Jednak dla optymalnego nawożenia CO2 twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 5° dH. W przypadku braku CO2 rośliny wodne, a zwłaszcza glony, zużywają wodorowęglany (odwapnianie biogenne) ze względu na ich szybką asymilację podczas fotosyntezy i mogą w ten sposób niebezpiecznie zwiększać wartość pH dla ryb (powyżej 10).

Test JBL ProAqua pH 3-10
Utrzymywanie odpowiedniej wartości pH na możliwie stałym poziomie jest ważnym warunkiem dobrego samopoczucia wszystkich organizmów wodnych. Przede wszystkim należy za wszelką cenę unikać nagłych wahań. Ponadto wiele substancji rozpuszczonych w wodzie podlega zmianom zależnym od pH. Na przykład ilość CO2, którą można rozpuścić w wodzie, jest bezpośrednio związana z wartością pH. Wartość pH może zatem służyć jako prosta zmienna kontrolna do regulacji systemów nawozu CO2, pod warunkiem, że oprócz CO2 w wodzie nie ma innych kwasów, które wpływają na wartość pH (np. kwasów huminowych). Optymalne stężenie CO2 dla roślin i nieszkodliwe dla ryb, osiągane jest przy wartości pH około 6,8-7,3. Twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 4° dH. Dokładny pomiar pH nadaje się również do zastosowań specjalnych, np. przy hodowli ryb. Optymalna wartość pH dla większości ryb i roślin słodkowodnych to neutralny zakres około 7. Istnieją jednak również ryby słodkowodne, które wymagają lekko kwaśnej lub alkalicznej wody. Do szczególnie precyzyjnych pomiarów wartości pH służy JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (również do kontroli nawożenia CO2) do akwariów słodkowodnych, który jest dostosowany do odpowiednich zakresów pH, a JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 do akwariów z wodą morską i stawów ogrodowych. W przypadku organizmów morskich wartości pH około 8,2 należy uznać za optymalne. Zwłaszcza w akwariach z wodą morską z mniejszymi zwierzętami (bezkręgowcami) spożycie wodorowęglanu wapnia może spowodować spadek wartości pH (i twardości węglanowej), jeśli nie jest dostarczany regularnie. Przy pielęgnacji ryb z wód słodkowodnych o odczynie lekko zasadowym, np. Jezioro Malawi i Jezioro Tanganika, zalecane są wartości w okolicach 8-8,5. W przypadku koi i innych za optymalne uważa się wartości pH w zakresie 7,5-8,5. W oczku wodnym, ale przede wszystkim w akwarium, w przypadku braku CO2, glony mogą zużywać wodorowęglan w wodzie poprzez szybką asymilację podczas fotosyntezy (odwapnianie biogenne) i w ten sposób doprowadzać wartość pH do poziomów, które są niebezpieczne dla ryb (powyżej 10).

JBL PRO AQUATEST NO2
Podobnie jak amoniak, azotyn jest silną trucizną dla ryb. W zależności od wrażliwości gatunków ryb, stężenia od 0,5 do 1 mg/l (ppm) mogą już być śmiertelne. Ryby morskie i młode ryby są bardziej wrażliwe niż osobniki dorosłe.

JBL PRO AQUATEST NO3
W normalnych warunkach amoniak i azotyny nie powinny się kumulować, gdyż w takim przypadku może wystąpić problem z równowagą bakteryjną. Stale rosnąca zawartość azotanów przy jednocześnie niskiej lub niewykrywalnej zawartości amonu i azotynów wskazuje na dobrze funkcjonującą równowagę bakteryjną, ale jednocześnie wskazuje na niewystarczającą równowagę między rybami (źródło azotu) a roślinami (konsumentami). Nadmiernie wysoki poziom azotanów sprzyja niepożądanemu wzrostowi glonów, jeśli oprócz azotynów w wodzie znajduje się fosforan. Zawartość azotanów nie powinna zatem przekraczać 30 mg/lw wodzie słodkiej i 20 mg/lw wodzie morskiej. W gęsto zarośniętych akwariach, w których jest tylko kilka małych ryb, może zdarzyć się coś odwrotnego: azotany stają się czynnikiem niedoboru i muszą być uzupełniane, aby rośliny mogły się rozwijać.

JBL PRO AQUATEST Fe
Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym dla organizmów roślinnych i zwierzęcych. Oprócz odpowiedniej podaży CO2 i innych pierwiastków śladowych, żelazo ma kluczowe znaczenie dla dobrego wzrostu roślin i jest potrzebne przez cały czas. Szklisto-żółty kolor młodych pędów liści i młodszych liści jest oznaką niedoboru żelaza. Żelazo i niektóre inne pierwiastki śladowe są stabilne w wodzie tylko przez ograniczony czas, nawet jeśli są związane przez chelatację, co jest powszechne w nowoczesnych preparatach nawozowych. Ponadto dostarczana woda z kranu jest zwykle pozbawiona żelaza. Dlatego zawartość tego pierwiastka musi być regularnie monitorowana za pomocą testu i, jeśli to konieczne, nawożona. Do dobrego wzrostu roślin wystarcza stężenie 0,1-0,2 mg/l. W bardzo gęsto zarośniętych akwariach przydatne mogą być również wartości dochodzące do 0,6 mg/l. W wodzie morskiej zalecane są wartości do 0,05 mg/l.

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Jeśli rośliny zaczynają rozwijać żółte liście, zwykle główną przyczyną jest chloroza żelazowa - test na żelazo dostarcza szybkiej i łatwej informacji o zawartości żelaza w wodzie.

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

8 recenzji klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
10 (83%)
4 gwiazdki
2 (16%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

12 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 8 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest Combi Set Plus Fe", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder